MANUALUL COMUNITATII AZS: EXPRESIA ASCUNSA A SPIRITULUI MASON

Creatorul adventismului William Miller a fost Mason de gradul 33, în Ritul Scotian antic si acceptat. A fost deasemenea Mare Maestru de gradul 27 si posibil Cavaler Kadosh, în Loja Steaua Diminetii din Poultney, Vermont (U.S.A.). Documentele vremii îl surprind pe William Miller, ca participant novice într-o sedintä a Lojei masone Aurora din Hampton, în ianuarie 1793. Probabil a intrat ìn masonerie în mod oficial prin anul 1810 si a päräsit-o în 1833, cu o säptämânä înainte sä înceapä predicarea soliei advente. Biograful personal Sylvester Bliss, mentioneazä în „Memoriile lui William Miller” (1853) cä tot cercul säu de prieteni cunostea faptul cä acesta era mason de grad superior, ba mai mult, clasa fundatoare si conducätoare a Bisericii Adventiste, nu s-a arätat niciodatä deranjatä de aceastä conditie a liderului säu. Dupä 20 de ani petrecuti în interiorul masoneriei este greu de crezut cä Miller nu a copiat si aplicat pentru Bisericä, practici si principii gnostice, obscure, esoterice! El a fost de altfel canalul prin care au pätruns în Bisericä multi masoni si care o datä instalati au läsat portita din spate deschisä complice, altor lupi räpitori, îmbräcati de astä datä în sutane negre. Toate gradele superioare din masonerie participä la ritualuri satanice, necunoscute de cätre gradele inferioare iar jurämintele secrete îi leagä pentru totdeauna de aceastä organizatie. Iesirea nu este posibilä decât cu riscul vietii. Primul mason de grad înalt care a platit cu viata indiscretiile sale cu privire la ritualurile satanice si jurämintele de initiere pentru gradele superioare a fost William Morgan, care dispärut färä urmä din locuinta sa din Batavia, New York în primävara lui 1826, sacrificat probabil într-un ritual satanic de pedepsire. Acest eveniment, a fost acoperit pe larg de ziarele vremii de pe ambele coaste si a creat în societatea americanä un puternic sentiment de repulsie fatä de masonerie si organizatiile secrete, în general. Putem crede cä multi masoni au trecut în bisericile protestante de atunci, ascunzându-se prudent în spatele religiei. S-a întâmplat la fel si în Biserica adventä, mai ales cä aveau un protector fidel în persoana lui William Miller, care nu o datä s-a exprimat condescendent  în favoarea masoneriei. Probabil unii dintre acestia s-au convertit cu sinceritate în Adevärul lui Hristos, altii au iesit din Bisericä dupä trecerea furtunii läsându-si toxinele pe unde au putut, dar ca normä generalä au influentat negativ în multe aspecte viata internä a Bisericii.
Dojana asprä pe care Mesagerul Domnului o adreseazä Bisericii din Laodicea: „Stiu faptele tale: cä nu esti nici rece, nici în clocot. O, dacä ai fi rece sau în clocot! Dar fiindcä esti cäldicel, nici rece, nici în clocot, am sä te värs din gura Mea.” (Apocalipsa 3, 15:16), are legäturä directä cu actiuni petrecute încä de la începuturile formärii ca Bisericä si care erau neconforme cu Adevärul Domnului. Unele dintre aceste fapte nedemne, au fost si cele care au iesit din spiritul malefic al masoneriei.

7180495

Frontispiciul oficiosului adventist Review and Herald din 7 aprilie 1876, ìn care James White prezenta istorisirea „Drumul Vietii”. Ilustratia abundä de simboluri si mesaje masone. În primul rând, centrul este dominat de enigmaticul „ochi care le vede toate”, un vis prea îndepärtat a lui Lucifer, acela de-a fi ca Dumnezeu, adicä sä fie omnipotent si omniprezent. Apoi trunchiul „pomului vietii” împärtit în doua, simbolizând coloanele Boaz si Joachim, ale templului mason. Masa cu ultima cinä a Domnului, este o reproducere dupä lucrarea omonimä a lui Leonardo da Vinci, el însusi un personaj obscur, membru în Consiliul Celor Zece, simpatizant al inchizitiei si ateu. Pictura contine mesaje subliminale, satanice. Crucea, simbol pägân adoptatä de masoni în ritualurile lor esoterice. În asamblu, ilustratia culege toate cele cinci elemente al gnosticismului luciferian: pämântul, apa, focul, aerul si spectrul (quintesenta) ìn persoana ochiului a toate väzätor.

Adventistas 26

„Mâna ascunsä”, un semn masonic de recunoastere a camaradului. La începuturile sale Miscarea Adventä, a fost puternic „populatä” de masoni care au gäsit un adäpost sigur sub aripa religioasä în fata prigoanei declansate împotriva lor dupa consumarea evenimentului  întunecat numit William Morgan. Dacä s-ar gäsi cineva sä spunä cä William Miller, mason de gradul 33, nu a fost adventist, în aceastä ilustratie putem vedea camarazi masoni printre fruntasii Bisericii, încojurând pe Ellen G,White. Unii au rämas în Bisericä, altii s-au pierdut, însä cert este cä au influentat negativ spiritualitatea adventä.

Monumentele funerare apartinând lui Ellen White, James White si John Andrews pärinti fundatori si pionieri ai miscärii advente. Toleranta acestora fatä de masonii strecurati în Bisericä, au determinat anomalii eretice ca acestea. Obeliscul, vine din cultura satanistä a Egiptului antic fiind un simbol falic relationat cu cultul fecunditätii si al vietii de dupä moarte. Este utilizat ca atare în masonerie sub numele de Tejen si înseamnä „domeniu, stäpânire”, reprezentând pe Osiris, cel care „învia” în fiecare dimineatä, simbol al sexualitätii, al vietii si al soarelui, a „luminii eterne”, adicä Lucifer, Marele Arhitect al Universului.

În Manualul Comunitätii, regulamentul dupä care se ghideaza activitatea Bisericii existä o multime de idei de sorginte masonä, antibiblice. Straniu este cä toate acestea s-au perpetuat de-a lungul timpului, din editie în editie, cu „binecuvântarea” de rigoare a mai marilor poporului advent. Am luat spre studiu si analizä editia din 1994, revizuitä si acceptatä de cätre Conferinta Generalä.
Încä din Prefatä, observäm cä Manualul, în scurtul istoric al Bisericii, nu-l prezintä deloc pe William Miller, precursorul adventismului. De ce? Chestiune de strategie masona asi spune: niciodatä ei nu divulgä numele Marelui Maestru iar gradele inferioare habar nu au cine este acela.
În Capitolul 2, pg.15, Manualul interzice orice „revizuire” a învätäturilor cuprinse în Manual, aceastä activitate fiind permisä doar Conferintei Generale, în sesiune plenarä. Destul de dubioasä aceastä interdictie. Dictatura internä nu cred cä reflectä libertatea pe care ne-a acordat-o Domnul nostru. Sä întelegem cä dacä o comunitate nu acceptä negotul cu literaturä în Sabat, asa cum îl aprobä Conferinta Generalä, poate cäpäta o träsäturä de urechi!? Masonii nu acceptä nici ei nici o modificare a tipicului chiar dacä aceasta ar avea note vädit constructive. Acesta este apanajul Consiliului Suprem.
În Capitolul 3, Manualul dedicä putine pagini si deloc argumentate despre întemeierea Bisericii actuale pe principii divine. Stim din studiul Scripturii, cä preotimea a fost supusä coruptiei de-a lungul timpului si cä Domnul Isus, a fost dat la moarte de cätre Marele Preot. El însusi a fost un laic si toti apostolii Säi au fost laici. Biserica imaginatä de Apostolul Pavel, nu aseza nicidecum în capul ei pe pastor, ci pe prezbiter. Pästorul existä, la fel ca cum existä evanghelistul însä administrarea comunitätii o facea în modelul paulian prezbiterul, cel care „stia cum trebuie sä räspundä fiecäruia.”
În Capitolul 4, pg. 38, punctul 4, se vorbeste despre Formele de conducere a bisericii si anume despre forma Reprezentativä, asa cum au imaginat cä trebuie dirijatä biserica Adventistä. Aceasta este punctul esential care schimbä pe de-a întregul sistemul Apostolului Pavel, aducând din nou organizarea bisericii sub teocrati fiind certificatul de nastere a unei caste care nu se regäseste sub nici o argumentare biblicä. „Aceastä formä de conducere a bisericii (reprezentativä n.a.) considerä cä întregul corp pastoral are o hirotonisire de valoare egalä. În Biserica Adventistä de Ziua a Saptea aceasta este forma caracteristicä de conducere.” Acum, se naste întrebarea fireascä: cine considerä? Ei ori Domnul? Dacä „considerä” Domnul, unde se regäseste argumentarea în Cuvânt? Iar dacä cei care „considerä” sunt ei, atunci se contrazic cu paginile propriului Manual: „Domnul Hristos a înzestrat-o (biserica n.a.) cu un sistem de organizare simplu si eficient” (pg. 34). Când si unde a organizat Domnul, o castä preoteascä sä-i conducä poporul? Sistemul reprezentativ este în definitiv modelul masonic de organizare si este restrictiv, dictatorial si autoritar. Niciodatä masonul novice sau membrul adventist simplu nu poate alege direct pe mai marele care sä-l conducä, ci o fac altii pentru el. Bizar este faptul cä Ellen G. White, dä aprobare pentru un astfel de sistem restrictiv, deloc democratic. (Testimonies, vol.8, pag.236,237). Ba mai mult, aratä: „Dar când se exercitä judecata Conferintei Generale, care este cea mai înaltä autoritate pe care o are Dumnezeu pe pämânt, independenta si judecata personalä nu trebuie mentinute, ci päräsite.” (Testimonies, vol.3, pag.492).  Acesta este drumul spre infailibilitatea Conferintei Generale si desfiintarea opiniilor contrare! Oare asa ceva, a înfiintat Apostolul Pavel? Särmana Ellen White! Nici în cele mai negre cosmaruri n-ar fi putut visa monstrul corupt pe care l-a binecuvântat si de care astäzi multor milioane de adventisti le crapä obrazul de rusine!
Nici unui mason, indiferent de grad, nu-i este îngäduit sä critice deciziile Marelui Maestru! Multä similitudine, nu-i asa?
La Capitolul 5, pg. 45, 46) Manualul vorbeste despre botez si despre pregätirea minutioasä pe care candidatul trebuie sä o facä în vederea trecerii acestui examen. Apoi urmeazä calvarul examinärii publice. Proceduri complicate, greoaie si obositoare. Unde rämâne simplitatea botezului Marelui Ioan? De ce o fac? Pentru cä masonii nu au nici un interes sä sporeascä poporul advent si sä fie siguri cä nu inträ în bisericä vreun membru cu un spirit rebel.
Manualul Masonului prevede aceleasi proceduri: studiu, initiere si prezentare publicä. Pare ciudat? Si mai bizare par lucrurile înainte!

Ellen-White-Speaking-at-the-1901-General-Conference-Session

Ellen G. White, predicând la anvonul Conferintei Generale, în aprilie 1901. O obisnuintä cel putin ciudatä si deloc biblicä. Au mai existat profetese în Istoria poporului însä niciuna nu a vorbit înaintea adunärii cärturarilor. Apostolul Pavel, a rânduit cä femeia nu trebuie sä vorbeascä în adunäri, färä sä facä distinctie între darurile spirituale pe care le manifestä ci doar a spus cä trebuie sä tacä. Nu a interzis însä nimänui, sä se exprime public prin scris, de exemplu.

Capitolul 6, din Manual este dedicat slujbelor bisericesti si convertirii pastorului în conducatorul comunitätii, masurä artificialä, nebiblicä, dictatorialä, subiectivä si contradictorie.  „Atât când este prezent pastorul, cât si în absenta lui, prezbiterul local este conducätorul spiritual al bisericii…”, aceasta fiind în conformitate cu recomandarea Apostolului Pavel iar imediat mai jos, scrie: „În cazul în care comitetul conferintei numeste un pastor întärit cu binecuvântare (modelul catolic!) într-o bisericä, el devine primul slujbas al bisericii iar prezbiterul cu binecuvântare devine ajutorul säu.” (pg.71) Observati contradictia? E flagrantä. Nu veti regäsi în „organigrama” Bisericii primare pe care Apostolul Pavel a format-o printre neamuri atât în Europa, cât si în Asia o astfel de organizare. El a evitat sä numeascä o castä preoteascä în fruntea Bisericii având în vedere pericolul coruptiei, în primul rând spirituale iar apoi a celei mercantile, läsând destinele organizärii, administrärii si conducerii Bisericii ìn mâna laicilor, a prezbiterilor si celorlalti slujbasi alesi de cätre comunitäti si care trebuiau sä împlineascä stricte conditii morale si de conductä spiritualä. Apostolul afirma despre sine însusi ca era un prezbiter si nicidecum un pastor. Masonii si influenta lor au determinat aceste modificäri esentiale pentru a detine controlul integral al Bisericii prin intermediul castei preotesti controlatoare, läsând deschisä portita din dos si pentru iezuitii hämesiti.
La pag. 115, din Manual, se vorbeste despre Societatea Tinerilor Juniori AZS si Clubul Cercetasilor. Nu se aduce nici un citat din Scripturä pentru cä nu existä, contrazicând zicerea din preambulul Manualului care gläsuieste cä toate prevederile regulamentului sunt ancorate în adevärul biblic. Precis acest punct este o gäselnitä iezuitä pe care am tratat-o pe larg într-un articol anterior „ATENTIE, SE INOCULEAZA VENIN MORTAL COPIILOR VOSTRI!” Au introdus aceasta în Bisericä, cu scopul ascuns de-a controla tineretul si în viitor pe majoritatea membrilor. Astäzi vedem roadele nefaste ale „cercetäsiei” prin intermediul a zeci de video-uri care trateazä despre „militarizarea” copiilor si îndoctrinarea lor cu ideea de supunere, ascultare si îndobitocire cazonä.
La pag. 136, Manualul trateazä despre Scoala de Sabat. Acolo existä o propozitie interesantä prin duplicitatea ei: „Datoritä importantei mentinerii integritätii adevärurilor ce se predau, se va exercita multä atentie în alegerea instructorilor Scolii de Sabat.” În primul rând deranjeazä auzul oricärui credincios, pluralul. Noi stim cä Adevärul Domnului Isus este unul singur. Când Manualul vorbeste despre douä ori mai multe adeväruri se referä desigur la acele completäri de sorginte catolicä ce vin servite prin lectiunile adultilor si copiilor si coapte în laboratoarele ecumenice ale Conferintei Generale. Cu ani de zile în urmä Scoala de Sabat se „împärtea” de la anvon. Cum au existat voci critice la adresa „adevärurilor” înselätoare care apäreau parcä din întâmplare prin lectiuni s-a trecut la modelul „circ”, cunoscut de toti, cel care favorizeazä pierderea oricärui comentariu „dizident” în zumzetul supärätor în care toti vorbesc si nimeni nu ascultä!
Cei dintre Dvs. care sunteti familiarizati ori care vä mai amintiti de apasarea „ciumei rosii”, faceti efortul de memorie si recunoasteti termenii si organizarea care reiesea din statutul partidului comunist pentru organizatiile sale: comitete, secretari, responsabili, instructori, casieri, trezorieri etc. Imaginatia masonä pare destul de limitatä, nu-i asa?

maxresdefault

Aici vedem unde se regäsesc izvoarele „adevärurile” pe care instructorii Scolii de Sabat trebuie sä le ocroteascä si sä-l informeze pe pastor despre existenta „vocilor” dizidente.

Un Capitol aparte din Manual este dedicat finantelor si în special zecimii (pg.194-195). Am tratat aspectele zecimii în articolul ZECIMEA, FACTORUL MATRIX ÎN ECUATIA CORUPTIEI BISERICII si nu mai intru în alte detalii amintind doar cä iezuitii au impulsat acest sistem în Biserica Adventistä, contrar celor recomandate de Apostolul Pavel, având drept exemplu modelul zecimii din lojele masone. Lui Dumnezeu nu-i plac lenesii. Apostolul Pavel a aplicat acest principiu divin în viata sa si l-a recomandat cu osârdie în comunitätile crestine. Casta pastoreascä a schimbat acest principiu cu putere de lege si l-a transformat într- o sursä de venit propriu si izvor de multä coruptie si mizerie spiritualä. Ellen G. White recomandä folosirea strictä a zecimii în lucrarea de vestire a Evangheliei. Conferinta Generalä, nu o face datoritä coruptiei care existä la vârf. Ellen White, a folosit uneori zecimea personalä pentru a finanta studiile primei femei pastor: Sarah Hallock! Unde rämâne „obligatia sfântä” a däruirii zecimii pentru „lucrare”? Dreptate da, ar spune duläul, dar nu pentru cätei!
Manualul Comunitätii, a fost creat de cätre Conferinta Generalä, organul suprem de conducere si administrare a Bizericii AZS, cu scopul de-a supune membri unui control strict, de-ai obliga la plata zecimii sub amenintarea pedepsei divine, fond care le asigurä salarii importante si o viatä lipsitä de griji si de-a trata cea mai micä formä de rebeliune ori dizidentä în mod contundent, färä milä si färä respect. În fond, ne asemänäm mult cu o armatä care nu numai ca-si abandoneazä ränitii pe câmpul de bätaie dar atunci când se iveste ocazia îi ucidem!
Capitolul 13, al Manualului vorbeste despre „Disciplina comunitätii” si trateazä în nu mai putin de 24 de pagini (probabil unul dintre cele mai lungi capitole!) despre mäsurile coercitive pe care biserica le are pregätite împotriva rebelilor, a dizidentilor si a suferinzilor. Sunt aidoma mäsurilor disciplinare pe care masonii le iau împotriva membrilor indiscreti. Asa cum noi „disciplinäm” pânä la moartea spiritualä pe räzvrätiti ori pe suferinzii comunitätii, tot asfel masonii merg pânä la exterminarea fizicä a rebelilor.
Primii care îsi încalcä propriile principii si Legea lui Dumnezeu, sunt cei din casta preoteascä de pe toate nivelurile. Fac aici referire la cazuri concrete, obscure si necurate de încälcäri flagrante, nerusinate, chiar obscene a principiului divin numit Decalog:
– folosirea zecimii poporului advent în negoturi cu armament, tehnologie si echipament militar;
– folosirea zecimii poporului advent în afaceri directe cu Vaticanul, investind în companii farmaceutice aliniate în asa numita „industrie a cancerului”;
– trecerea Bisericii AZS, sub stindardul Miscärii Ecumenice Mondiale, ca membru plin și alinierea întregului sistem sanitar adventist sub tutela catolica;
– aprobarea Conferintei Generale datä retelei spitalicesti proprii de-a realiza contra cost avorturi fiind astfel participanti în planul mason de exterminare a speciei umane.
Toate aceste potlogärii pe care le face Conferinta Generalä îsi gäsesc incidenta în Manual la pag.242, intitulatä „Motive pentru care membri pot fi pusi sub disciplinä”. Cine sa-l disciplineze pe Ted Wilson, însä? Si ce autoritate moralä mai are Conferinta Generalä în aplicarea universalä a propriului Regulament? Nici una!

contrabando-adventistas-apertura-

În läcomia färä margini pentru beneficii facile casta preoteascä de la Uniunea AZS din Argentina, a lepädat orice formä de rusine ori teamä de Dumnezeu si se dedicä în complicitate cu ADRA, la o nerusinatä contrabandä cu material sanitar, informatic si de uz casnic. În imagine: controlul Politiei de frontierä din Argentina si confiscarea materialului. Räspunsul Conferintei Generale, asupra acestui act ilegal? Niciunul!

Pavel, nu a fost preot. A fost fariseu si laic. Când Domnul l-a chemat în misiune, l-a numit apostol al neamurilor. O sarcinä grea, anevoioasä si cu multä primejdie. A cälätorit mii de kilometri vestind Evanghelia Domnului Isus, fie grecilor, fie barbarilor. Nu s-a folosit de dreptul säu de misionar, ci a lucrat cu propriile mâini pentru întretinerea sa si a celor care îl însoteau. A fost un om de o extraordinarä culturä si elocintä, poliglot si deosebit de respectos cu semenii. I-a stat în fatä lui Petru si i-a spus cä greseste iar acesta nu l-a îndepärtat din lucrare. A înfiintat numeroase biserici în Asia si Europa, stabilind reguli simple de functionare. A stabilit si o normä unicä de pedepsire a gresitilor ca si unicul motiv pentru a receptiona o pedeapsa. Färä complicatii. Acceptä existenta pästorilor însä nu-i aseazä nici la cap si nici la coadä. Ei existä. În nici un moment Apostolul Pavel, nu dä semnal pentru formarea unei tagme preotesti pentru ca aceasta sä conducä Biserica. Modelul aprobat de Apostol pentru Biserica lui Hristos a fost altul, însä acest model a suferit uzurparea în toate timpurile. Ultima, au fäcut-o masonii în Biserica Laodiceanä!

Nota: Biserica nu este Ted Wilson, nici Conferința Generală, nici diviziunile ori uniunile. Biserica Domnului este aceea care are in ea credinta Lui și respecta Legea lui Dumnezeu. Acolo este prezent și Duhul Sfânt. Sa nu se lase amăgit nimeni de cei care spun ca dezvăluind nelegiuirile mai marilor poporului Advent, ataca Biserica. Nu! Biserica lui Hristos, Mireasa Lui trebuie sa fie pura, imaculata și credincioasa. Aceasta va fi Biserica Ramasitei, Biserica ultimelor timpuri. Amin!

Barcelona, 30/07/2018

Autor: Sorin Bubau

Pescar și pescar de oameni pentru Patria de Sus, scriitor, poet și eseist religios, teolog autodidact, deconspirator a lucrării celui rău, luptător cu mine însumi, îndatorat cu Isus Hristos.

Un gând despre „MANUALUL COMUNITATII AZS: EXPRESIA ASCUNSA A SPIRITULUI MASON”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: